Infrastruktura QosCosGrid


Infrastruktura QosCosGrid jest zestawem zintegrowanych, wysoce wydajnych usług i narzędzi dostępowych do zarządzania zasobami i zadaniami w wieloklastrowych i gridowych środowiskach obliczeniowych. QosCosGrid wspiera różne scenariusze dla aplikacji, w tym aplikacji równoległych dużej skali, aplikacji parametrycznych oraz złożonych aplikacji typu workflow. Usługi QosCosGrid umożliwiają logiczne scalenie zasobów obliczeniowych pochodzących z wielu klastrów w jeden rozproszony system obliczeniowy. Pozwala to na skrócenie czasu oczekiwania na przydział zasobów oraz na uruchamianie różnego typu zadań obliczeniowych o wymaganiach przekraczających możliwości pojedynczego klastra. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów rezerwacji zasobów z wyprzedzeniem, usługi QosCosGrid gwarantują użytkownikowi wymaganą jakość usług obliczeniowych (ang. Quality of Service), w tym czas wykonania zadania. Usługi QosCosGrid zostały w pełni zintegrowane z infrastrukturą PL-Grid umożliwiając polskiemu środowisku naukowemu, dzięki dziedzinowym rozwiązaniom portalowym, intuicyjny i łatwy dostęp do zasobów polskiego gridu obliczeniowego.

Zalety korzystania z usług dostępowych QCG

 • prostota i intuicyjność korzystania (polecenia qcg-*)
 • prosty format opisu zadań,
 • dostęp do wszystkich zasobów infrastruktury PL-Grid z jednego miejsca,
 • nowatorska funkcjonalność,
 • powiadamiania o stanie zadania poprzez pocztę (e-mail) lub z wykorzystaniem komunikatora (Jabber - protoków XMMP),
 • stabilność,
 • rozszerzalność.
 • pełne wsparcie przez grupę twórców usług QCG.

Usugi QCG tworzone są w ramach projektu PL Grid PLUS przez grupę progrmistów  z Poznańskiego Centrum Suprkomputerowo-Sieciowego.

Unikalna funkcjonalność usług QCG

 • Wsparcie dla zadań interaktywnych.
 • Możliwość "podłączania się" interaktywną sesją do wcześniej uruchomionych zadań.
 • Gwarancja wymaganej jakości usług obliczeniowych (ang. Quality of Service), w tym czasu wykonania zadania poprzez wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów rezerwacji zasobów z wyprzedzeniem.
 • Logiczne scalanie zasobów obliczeniowych pochodzących z wielu klastrów w jeden rozproszony system obliczeniowy.
 • Skrócenie czasu oczekiwania na przydział zasobów oraz umożliwienie uruchamiania różnego typu zadań obliczeniowych o wymaganiach przekraczających możliwości pojedynczego klastra poprzez wykorzystanie (koalokację) wielu zasobów.
 • Możliwość rezerwowania zasobów obliczeniowych i uruchamiania zadań na wcześniej zarezerwowanych zasobach.
 • Integracja ze środowiskami uruchomieniowymi: OpenMPI, ProActive, Muscle.
 • Wsparcie dla zadań hybrydowych MPI/OpenMP.
 • Możliwość definiowania złożonych zależności kolejnościowych pomiędzy zadaniami w eksperymentach typu workflow (z użyciem operatorów AND/OR i dowolnych stanów zadań).
 • Możliwość definiowania zadań parametrycznych jako części eksperymentu typu workflow.

Dostępne zasoby

Usługi i narzędzia QosCosGrid oferują dostęp do wszystkich zasobów obliczeniowych (kastrów) wchodzących w skład infrastruktury PL-Grid.

Szczegółowe informacje o dostępnych zasobach znajdują się na stronie:zasoby obliczeniowe dostępne przez QosCosGrid.

Korzystanie z infrastruktury

Aby móc skorzystać z infrastruktury QosCosGrid należy:


Narzędzia dostępowe (zlecanie zadań)

Zlecanie i kontrolowanie zadań w infrastrukturze PL-Grid odbywać się może w zależności od preferencji i przyzwyczajeń użytkownika z wykorzystaniem różnych klientów. Podstawowymi narzędziami dostępowymi są klient tekstowy (QCG-SimpleClient) oraz narzędzie graficzne (QCG-Now). Przegląd dostępnych klientów znajduje się na stronie: narzędzia dostępowe QosCosGrid.Rozszerzenia QosCosGrid

QosCosGrid oferuje dodatkowo zestaw narzędzi i usług rozszerzających podstawową funkcjonalność narzędzi dostępowych, umożliwiających między innymi rezerwację zasobów obliczeniowych czy śledzenie postępu wykonania długotrwających aplikacji.


Kontakt

Narzędzia i usługi QosCosGrid rozwijane są przez zespół programistów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.


Kontakt: qcg@plgrid.pl
Zgłaszanie problemów: http://helpdesk.plgrid.pl • No labels