Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 

|- Dostęp lokalny - uruchamianie zadań bezpośrednio przez system kolejkowy (SSH)

|- Dostęp przez middleware

    |- QCG

    |- UNICORE

    |- gLite

|- Obliczenia graficzne

    |- GUI

    |- Interfejsy graficzne do obsługi zadań i zarządzania plikami

|- GPU

|- vSMP

|- Obliczenia kampusowe

|- Scalarm - środowisko masowych obliczeń 'data farming'

  • No labels