Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Portal OpenOxides (http://openoxides.plgrid.pl) jest internetową bazą danych zawierającą własności strukturalne wybranych materiałów tlenkowych. W portalu możemy znaleźć m.in. tlenek sodu (Na2O), tlenek potasu (K2O), tlenek cynku (ZnO), tlenek niklu (NiO).

Aktywowanie usługi

Portal nie wymaga aktywacji, jest dostępny dla niezarejestrowanych i nie zalogowanych użytkowników.

Pierwsze kroki

Portal OpenOxides ma postać układu okresowego pierwiastków. Przygotowany został w technologii RWD (Responsive Web Design) pozwalającej na oglądanie strony nie tylko na komputerach osobistych jak również na urządzeniach mobilnych (rys. 1).

Open Oxides Portal on mobile devices.

Rys.1: Widok portalu Open Oxides na urządzeniach mobilnych.

Kolorem zielonym zostały oznaczone pierwiastki dla których przedstawione zostały własności strukturalne tlenków.

Silicon oxides available structures.

Rys.2: Widok obliczonych struktur dla związku SiO2.

Po kliknięciu na wybrany pierwiastek pojawia się okno z dostępnymi strukturami tlenkowymi dla wybranego pierwiastka (rys. 2).

Następnie po wybraniu struktury pojawiają się szczegółowe informacje na temat wybranej struktury.

Rys.3: Widok wizualizacji obliczonej struktury.

Oprócz podstawowych informacji na stronie dostępna jest wizualizacja struktury jak również definicja struktury (wektory translacji, współrzędne atomów komórki) zrelaksowanej za pomocą programu QuantumEspresso. Przykład wyników tlenku sodu (Na2O) przedstawiają obrazki 3 i 4.

Rys.4: Widok parametrów związku.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Obliczenia struktur zostały wykonane za pomocą programu Quantum Espresso, dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.quantum-espresso.org/.

Strona internetowa została wykonana przy użyciu framework-u Angular (https://angularjs.org/) jak również Bootstrap (http://getbootstrap.com/).

Wizualizacja struktur została zrealizowana przy użyciu biblioteki JSMol (http://wiki.jmol.org/index.php/Lightweight_Jsmol#Initialization_and_loading).