Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


QCG-QoS-Access - Narzędzie QosCosGrid do rezerwacji zasobów obliczeniowych infrastruktury PL-Grid.Dostęp do narzędzia

W celu uruchomienia aplikacji (portletu) należy otworzyć dowolną przeglądarkę WWW z zainstalowaną wtyczką Flash i wejść na stronę: https://portal.plgrid.pl

Po zalogowaniu przejść na zakładkę "Narzędzia" i z listy dostępnych narzędzi jednorazowo wybrać "Vine Toolkit".

Link do strony narzędzia "Vine Toolkit" będzie od tego momentu dostępny na liście w podzakładce "Moje narzędzia".


Proszę kliknąć link "Strona narzędzia" dla Vine  Toolkit.

Po jednorazowej rejestracji w Vine Toolkit zostanie wyświetlony ekran powitalny (jeśli certyfikat proxy użytkownika ma zostać pobrany automatycznie z KeyFS, proszę użyć tego samego hasła, które zostało podane do portalu PL-Grid - LDAP PL-Grid ). Jeśli hasło jest inne lub inne jest hasło do klucza certyfikatu należy użyć przycisku "Aktywuj certyfikat z LDAP" w celu wygenerowania certyfikatu proxy z certyfikatu w LDAP (KeyFS) lub "Aktywuj certyfikat z Certificate Manager" jeżeli mamy certyfikat w pliku lub przeglądarce. W tym drugim przypadku konieczna jest zgoda na uruchomienie aplikacji Java: Certificate Manager, która zostanie załadowana po uruchomieniu pliku certman.jnlp.

Certyfikat proxy użytkownika jest konieczny do korzystania z usług warstw niższych od portalu. Jeżeli nie zostanie aktywowany, użytkownik ma dostęp tylko do ograniczonej funkcjonalności a w przypadku usługi QCG-QoS-Access wszystkie funkcjonalności wymagają aktywnego certyfikatu proxy użytkownika.


Ekran powitalny po aktywacji certyfikatu:


W kolejnym kroku należy przejść do docelowego portalu  usługi QCG-QoS-Access - w tym celu proszę kliknąć przycisk "Nowe Usługi QosCosGrid". Zostanie otwarta nowa strona:


Po wybraniu zakładki "QCG-QoS-Access" prezentowana jest strona z portletem/aplikacją "QosCosGrid Tools & Services" na której domyślną podzakładką jest "QCG-QoS-Access":


Praca z usługą QCG-QoS-Access


W widoku ogólnym prezentowana jest lista dokonanych rezerwacji.

Po kliknięciu na dowolny element listy w dolnym obszarze prezentowana jest informacja szczegółowa dotycząca wybranej rezerwacji:


Rezerwację o statusie "ACTIVE" lub "RESERVED" można odwołać naciskając przycisk "Cancel Selected Reservation".

Status tak odwołanej rezerwacji jest oznaczany jako "CANCELED". Rezerwacje zakończone mają status "FINISHED" a te których nie udało się założyć (np. z powodu braku zasobów obliczeniowych w żądanym okresie) mają status "FAILED".

Dwie pierwsze listy rozwijane: "Count of Reservations on the screen" i " Reservation range" pozwalają na ustawienie odpowiednio: liczby rezerwacji widocznych na ekranie oraz ich zakresu (gdzie rezerwacja 0 jest najnowsza) .

Przycisk "Refresh" służy do odświeżenia widoku listy rezerwacji.

Przycisk "Create Reservation" otwiera okno służące do zakładania nowych rezerwacji:

 


W celu założenia nowej rezerwacji w oknie "Create Reservation" należy podać następujące dane:

  • Okno czasowe rezerwacji ("Time Window") - to okres w którym rezerwacja ma zostać założona
  • Długość(czas) rezerwacji ("Reservation Duration") - to ilość godzin i minut jaką ma mieć żądana rezerwacja
  • Żądane zasoby dla rezerwacji ("Resources") - W liście rozwijanej "Cluster" należy wybrać na którym z zasobów ma zostać założona rezerwacja. Pozostawienie pustego pola oznacza, że system ma sam wybrać odpowiedni zasób. W polu "Reserve Slots/Nodes" należy podać liczbę slotów do zarezerwowania lub alternatywnie liczbę węzłów oraz liczbę slotów na każdym węźle do zarezerwowania.


Po wypełnieniu pól żądania rezerwacji należy wcisnąć przycisk "Create Reservation" w celu wysłania żądania do systemu lub "Cancel" żeby zamknąć okno bez wysyłania żądania.

Po wysłaniu żądania po prawej stronie okna w polu "Reservation information" pokazany zostanie status rezerwacji "Submitted", zostanie wyświetlony kursor oczekiwania i po kilku sekundach pojawi się informacja o założonej rezerwacji:

Informacja ta to kolejno:

  • identyfikator rezerwacji do której można zlecić zadania
  • czas początku i zakończenia rezerwacji
  • status rezerwacji (prawidłowo: "RESERVED" lub "ACTIVE")
  • sumaryczna liczba slotów na wszystkich zasobach
  • zasoby (nazwa klastra, liczba slotów, lokalny identyfikator rezerwacji, liczba węzłów("Nodes") oraz kolejno nazwy węzłów i liczba slotów na poszczególnych węzłach.


Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności oraz problemy proszę zgłaszać w systemie Helpdesk - https://helpdesk.plgrid.pl  • No labels