Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Podstawowe informacje

Użytkownik może zgłaszać wszelkie trudności oraz wątpliwości przez Helpdesk PLGrid. 

...

Zgłoszenie poprzez e-mail (dla niezarejestrowanych użytkowników!)

Uniwersalnym adresem poczty elektronicznej służącym do zadawania pytań na temat PLGridu jest helpdesk@plgrid.pl.

...

Każde zgłoszenie nadesłane na ten adres zostanie automatycznie potwierdzone e-mailem zwrotnym przez system pomocy PLGrid.

Zgłoszenie poprzez stronę Helpdesk PLGrid 


Podstawowym systemem rejestracji i obsługi zgłoszeń jest strona internetowa Helpdesku:

...

W przypadku akcji, które musi podjąć użytkownik (odpowiedź na pytanie eksperta, potwierdzenie rozwiązania lub ponowne otwarcie zgłoszenia) pojawiają się odpowiednie przyciski. Użytkownik może też komentować zgłoszenie i dodawać załączniki, nie zmieniając statusu zgłoszenia.

 

Inne źródła informacji

Warto skorzystać z informacji zawartych w innych rozdziałach Podręcznika użytkownika.

...