Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3

Podstawowe informacje

 • Granty właściwe wymagają od Użytkownika zdefiniowania swoich potrzeb co do zasobów i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.

 • W ramach grantu właściwego można uzyskać więcej zasobów i bardziej różnorodnych niż w grancie testowym.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu.
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant wymaga przedstawienia motywacji.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać publikacje powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji

Wnioskowanie o grant właściwy

Proces wnioskowania o grant należy rozpocząć w przestrzeni Granty w Portalu. Pierwszym widokiem w tej przestrzeni są Moje granty. Jest to panel, gdzie Użytkownik ma podgląd wszystkich swoich grantów w poszczególnych sekcjach, wraz z informacją o stanie danego grantu. 

 

Widok Moje granty


1. Stwórz nowy grant

Aby stworzyć nowy grant, należy skorzystać z zielonego przycisku nad listą grantów "Dodaj nowy grant".

Pojawia się widok Nowy grant - KROK 1.

2. Zdefiniuj podstawowe informacje o grancie

W tym kroku Użytkownik definiuje następujące parametry:

 • ID grantu: powinno zawieraćdo 15  do 20 znaków, tylko małe litery i cyfry bez spacji, bez końcówki związanej z grantem osobistym, a także nie może rozpoczynać się od litery "x"),
 • ID zespołu: należy wybrać zespół, w ramach którego grant jest tworzony - musi to być zespół naukowy (nie zespół testowy użytkownika, ani nie zespół usługi)
 • Dziedzina badań nauki: należy zdefiniować dziedzinę, w ramach której grant jest tworzony,
 • Afiliacja: należy podać afiliację, w ramach której Użytkownik będzie realizował grant.

Widok Szkic grantu - KROK 1


Do kolejnego kroku (Nowy grant - KROK 2) należy przejść za pomocą opcji "Przejdź do kroku drugiego"

3. Zdefiniuj szczegóły merytoryczne grantu

W nowym widoku pojawiają się parametry nowego grantu, które należy uzupełnić. Aby uaktywnić edycję wniosku, należy użyć opcji "Edytuj szkic", a następnie uzupełnić grant.

Widok Szkic grantu - widok przed edycją grantu


Parametry grantu do uzupełnienia:

PolePodpowiedź
Data rozpoczęciaod tej daty Użytkownik może wykonywać obliczenia z użyciem grantu
Data zakończenia

po tej dacie grant staje się nieaktywny

UWAGA: Granty właściwe powinny być zakładane na maksymalnie 1 rok. W innym przypadku administratorzy zasobów zastrzegają sobie prawo do skrócenia czasu trwania grantu.

Grant jest kontynuacją innego grantu

w sytuacji, gdy kończy się czas trwania lub zasoby w ramach danego grantu, a istnieje potrzeba dalszej pracy w ramach jednego tematu badawczego,

Użytkownik ma możliwość założenia grantu, który stanowi kontynuację poprzedniego. W tym celu we wniosku należy podać dalej ID grantu, który chcemy kontynuować.

Preferowane ośrodki dla grantuw tym miejscu należy podać nazwy ośrodków, w których Użytkownik chciałby prowadzić swoje obliczenia
Temat grantujednozdaniowy opis tematyki badań
Cel badań naukowychrozwinięcie tematu, merytoryczny opis badań - informacja, co użytkownik chce osiągnąć z pomocą grantu
Uzasadnienie wykorzystania zasobówopis potrzebnych zasobów, np.: wykorzystywane aplikacje, pakiety, moduły, informacja o zrównolegleniu obliczeń, zapotrzebowaniu na RAM (jeśli spore)
Spodziewany rezultat badańinformacja o planowanych publikacjach, wystąpieniach konferencyjnych itp.
Sposób korzystania z grantu (middleware)

informacja, czy obliczenia w grancie będą realizowane bezpośrednio na klastrach (dostęp lokalny), czy za pomocą oprogramowania pośredniczącego (tzw. middleware), które zleca zadanie na klaster

 


Info
titleDostępne ośrodki w Infrastrukturze PLGrid
 • CYFRONET-PROMETHEUS
 • CYFRONET-ZEUS
 • WCSS-BEM
 • ICM
 • PCSS
 • TASK


Note

Pomimo wyboru ośrodków przez Użytkownika, może zaistnieć sytuacja, gdy dany ośrodek nie udzieli swoich zasobów. Decyzja o przyznaniu zasobów leży po stronie Administratora danego ośrodka.


Note

Wpisanie we wniosku o grant używanego oprogramowania nie jest równoznaczne z prośbą o jego instalację.

Jeśli Użytkownik zamierza wykorzystywać w grancie oprogramowanie niedostępne na klastrze, prosimy o zgłoszenie w Helpdesku z prośbą o instalację oprogramowania w danej wersji na danym klastrze.

Dostępne oprogramowanie można sprawdzić w Katalogu Aplikacji i Usług.


4. Zdefiniuj zasoby w grancie

W trybie edycji grantu - po uzupełnieniu szczegółów merytorycznych należy koniecznie wybrać zasoby, z których będziemy korzystać w grancie. 

Tip

Wybór zasobów odbywa się przez kliknięcie w przycisk "+" w trybie edycji grantu. 

 

Widok Szkic grantu - edycja 1

 

 

 

 

 

Widok Szkic grantu - edycja 2

W trybie edycji szkicu grantu Użytkownik może dodać typy zasobów:

 • Zasoby obliczeniowe,
 • Zasoby dyskowe,
 • Cloud.

Po kliknięciu w przycisk z ikonką "+" pojawi się okno z aktywnymi ikonami ilustrującymi zasoby, które można wybrać, klikając na poszczególny zasób. 


Widok "Dodaj typ zasobów"

 

Wybrany zasób oznaczany jest zielonym haczykiem. Po wyjściu z tego widoku należy kliknąć przycisk "Gotowe" - wtedy wracamy do widoku Szkic grantu, w którym w górnej belce widoczne są wybrane zasoby (zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku poniżej).

Note

Zakładki, w których umieszczone są wybrane zasoby, należy wyedytować w zależności od potrzeb.

 

Widok Szkic grantu - edycja zasobów


W zakładkach zasobów należy koniecznie uzupełnić puste pola. Można też edytować pola domyślnie uzupełnione wartościami. 

Tip

Pola w zakładkach zasobów odpowiadają tzw. metrykom zasobów


Warning

Wniosek o grant z pustymi polami będzie odsyłany do użytkownika celem uzupełnienia. Może to spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na zasoby, dlatego prosimy o uważne wypełnienie wniosku, a w razie wątpliwości o kontakt przez Helpdesk PLGrid.

5. Wyślij wniosek do PLGrid

Po wybraniu zasobów i ich edycji w poszczególnych zakładkach Użytkownik ma do wyboru 3 akcje:

 • Anuluj: jeżeli Użytkownik rezygnuje z zakładania grantu. Ta opcja jest możliwa, jeżeli grant ma status Szkic,
 • Zapisz szkic: szkic zostanie zapisany z możliwością późniejszej edycji i nie będzie wysyłany dalej, dopóki użytkownik nie zadecyduje o tym,
 • Wyślij do PLGrid: szkic przechodzi w stan "Wysłany do rekomendacji". W tym stanie ponowna edycja możliwa jest w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli pojawi się błąd lub niedoprecyzowanie we wniosku - wtedy wniosek jest przesyłany Użytkownikowi do edycji.
  • Jeżeli Użytkownik sam zgłosi potrzebę edycji wniosku za pomocą systemu Helpdesk.
    

Po wykonaniu akcji Wyślij do PLGrid Użytkownik otrzymuje informacje drogą mailową na temat stanu wniosku o grant i kolejnych kroków do wykonania.

Info

Każda zmiana stanu grantu jest potwierdzana za pomocą informacji mailowej. Dlatego prosimy o sprawdzanie skrzynki pocztowej, także folderu Spamu.

6. Sprawdź i zaakceptuj przyznaną ofertę zasobów

Wniosek grantowy jest przetwarzany po jego wysłaniu przez Użytkownika. Sprawdzamy jego poprawność (ewentualnie dopytujemy o szczegóły), otrzymuje on rekomendację, a następnie otrzymuje zasoby z ośrodków, które wybrał. 

Po otrzymaniu zasobów wniosek wysyłany jest do Użytkownika, aby sprawdził ofertę, a następnie akceptował ją lub negocjował. 

Note

Ostateczna akceptacja wniosku po przyznaniu zasobów to krok niezbędny do aktywacji grantu i rozpoczęcia obliczeń. 

 

Grant w ciągu swojego "życia" może uzyskać następujące stany:

 • Szkic: Użytkownik może edytować wniosek na tym etapie.
 • Wysłany do rekomendacji: wniosek został wysłany do Recenzenta naukowego w celu zdobycia rekomendacji. 
 • Odrzucony: wniosek może zostać odrzucony z podaniem przyczyny i z prośbą o poprawienie ewentualnych nieprawidłowości. UWAGA: Nie oznacza to ostatecznej odmowy dostępu do zasobów, a jedynie wymaganie edycji wniosku przez Użytkownika.
 • Aktywny: wniosek został zaakceptowany, zasoby zostały przydzielone - można już rozpocząć obliczenia na przyznanych zasobach.
 • Zablokowany: grant aktywny, który został zablokowany ze względu na wyczerpanie zasobów lub użycie ich niezgodnie z regulaminem.

 

Tip

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: AFILIACJE, ZESPOŁY NAUKOWE, GRANT DOMYŚLNY.