Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

Granty właściwe podlegają renegocjacji - ich zasoby (zaakceptowane przez użytkownika po złożeniu oferty) można zwiększyć lub zmniejszyć na uzasadniony wniosek Użytkownika.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, niezbędne są:

  • spełnienie warunku jednorodności projektu naukowego w ramach grantu we wnioskowanym kształcie - tj. zwiększenie zasobów może się odbyć tylko wtedy, gdy posłużą one na dalsze badania opisane we wniosku grantowym (a nie na nowe badania, o których brak informacji we wniosku),
  • zgoda Administratora zasobów na zmianę parametrów grantu w ramach renegocjacji - udzielenie zgody może zależeć od skali wnioskowanej zmiany. 
     

Wniosek o zmianę parametrów uzgodnionego grantu należy wysłać do Helpdesku PLGrid - koniecznie wraz z uzasadnieniem.

Zakres zmian

W ramach renegocjacji możliwa jest zmiana wartości metryk przyznanych w ramach grantu.

Na przykład, można zmienić liczbę godzin obliczeniowych przyznanych w ramach grantu, liczbę równocześnie wykorzystywanych slotów, czy ilość zajmowanej przestrzeni dyskowej w ośrodku, w którym grant istnieje.

Wniosek o takie zmiany powinien zawierać uzasadnienie, zarówno w przypadku chęci uzyskania dodatkowych zasobów, jak i ich ograniczenia.

 

Dla obowiązującego grantu nie można: 

  • zmienić dat jego trwania, 
  • dodać zasobów z nowych ośrodków, nie wybranych na etapie przydziału zasobów,
  • anulować grantu.

Jeśli użytkownik chce liczyć w innych ośrodkach lub przedłużyć trwanie grantu, należy złożyć wniosek o nowy grant (jako kontynuację obecnego).

Aby upewnić się, że nowy grant zostanie aktywowany na czas, należy zawnioskować o niego odpowiednio wcześnie, tzn. z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Anulowanie istniejącego grantu lub oferty w ośrodku

Nie jest możliwe anulowanie uzgodnionego grantu. Każdy uzgodniony grant właściwy trzeba będzie rozliczyć.

Jeśli jednak Użytkownik z jakiegoś powodu jest pewien, że nie będzie korzystał z przyznanych zasobów, zaleca się poinformowanie o tym przez Helpdesk - dzięki temu Administratorzy będa mogli przyznać niewykorzystane zasoby innym użytkownikom.

  • No labels