Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Celem usługi Obserwacje Fenologiczne jest umożliwienie ciągłego, zautomatyzowanego monitoringu wybranych ekosystemów pod kątem obserwacji pojawów oraz zmian faz fenologicznych. W ramach usługi uruchomiona została stacja obserwacyjna na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w pobliżu szkółki leśnej i referencyjnego pola uprawnego. W ramach stacji zainstalowane zostały:


Portal dostępny jest pod adresem: https://fenologia.plgrid.pl.

Spis treści:

  • No labels