Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ogólny opis usługi

Usługa Cloud 2.0 umożliwia zarządzanie wirtualnymi maszynami, do których Użytkownik uzyskuje dostęp administracyjny. Ten sposób dostępu umożliwia instalację potrzebnego oprogramowania i inne modyfikacje w systemie operacyjnym. Uzyskane w ten sposób maszyny można zapisywać i powielać. Zespół użytkowników usługi (lub jakikolwiek inny zespół, posiadający do niej dostęp) posiada własną, prywatną sieć wirtualną, izolującą maszyny tego zespołu od innych. Dostęp do maszyn danego zespołu jest realizowany poprzez VPN lub poprzez przekierowanie portów na publicznym, określonym dla całej usługi adresie IP. 

Kto może skorzystać

Usługa jest dostępna dla użytkowników Infrastruktury PLGrid. Przy pierwszym użyciu aktywowana jest odpowiednia usługa w Portalu Użytkownika (patrz poniżej) oraz użytkownik jest zapisywany do zespołu plggcloud2. Aktywacja oraz zapisanie do zespołu dodatkowo potwierdzane są wiadomością e-mail. Praca w chmurze w kontekście innych zespołów jest możliwa po zgłoszeniu danego zespołu do aktywacji w chmurze wraz z podaniem krótkiej motywacji, spodziewanego wykorzystania zasobów (liczba wirtualnych maszyn, ich parametry, w tym również parametry wolumenów dyskowych jeśli potrzeba) i do jakiego celu przewiduje się wykorzystanie zasobów chmurowych. Zgłoszenia należy przesłać do Helpdesk PLGrid.

Zasoby chmurowe dostępne w ramach zespołu plggcloud2 są przeznaczone do celów testowych. Można na ten cel wykorzystać maksymalnie 1000h obliczeniowych (ekwiwalent działania przez 42 dni jednej maszyny wirtualnej z 1 wirtualnym procesorem i 2GB RAM). W przypadku potrzeby wykorzystania większych zasobów należy aktywować w chmurze i wykorzystać własny zespół.

Wnioskowanie o usługę

Aby skorzystać z usługi, należy o nią zawnioskować. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Można także zawnioskować o nią przy użyciu OpenID PLGrid, po wejściu na stronę usługi: https://cloud.plgrid.pl/. Dostęp przyznawany jest automatycznie.

Konfigurowanie i startowanie maszyn

Uruchomienie maszyny wirtualnej wymaga wskazania obrazu systemu operacyjnego oraz szablonu. W szablonie określone są podstawowe parametry maszyny takie jak liczba wirtualnych procesorów i RAM. Do zarządzania maszynami wirtualnymi w usłudze Cloud 2.0 służy interfejs graficzny o nazwie "Atmosphere" dostępny pod adresem https://cloud.plgrid.plPo zalogowaniu użytkownik znajduje się w zakładce "Instance Management".

Przed uruchomieniem maszyny wymagane jest dodanie klucza publicznego SSH, który umożliwi następnie bezpieczny dostęp do niej. W tym celu należy wybrać opcję "Manage user keys" - co spowoduje wyświetlenie odpowiedniej formatki. Klucz można wygenerować poleceniem ssh-keygen. W Windows można użyć oprogramowania PuTTYgen. 

Po wypełnieniu wymaganych pól oraz potwierdzeniu kliknięciem przycisku "Upload key" otrzymujemy następujące potwierdzenie powodzenia operacji.

W tym momencie należy zamknąć powyższe okno przyciskiem "Close". Następnie w celu uruchomienia maszyny należy nacisnąć przycisk "Start development instance". Spowoduje to wyświetlenie formularza:

Formularz ten prezentuje listę dostępnych obrazów systemów operacyjnych. Dany obraz uruchamiany jest zawsze w kontekście zespołu użytkowników; domyślnie jest nim plggcloud2, zaś w przypadku posiadania innych zespołów aktywowanych dla cloudu, użytkownik ma możliwość wyboru zespołu ("Pick group"). W przypadku niewskazania zespołu zostanie użyty zespół domyślny. 

Aby uruchomić dany obraz (a wcześniej edytować jego parametry) należy nacisnąć zieloną strzałkę po jego prawej stronie. Istnieje również możliwość zbiorczego uruchomienia kilku obrazów poprzez zaznaczenie i kliknięcie przycisku "Start selected". Po kliknięciu na zieloną strzałkę otrzymamy formularz:

Możemy w tym miejscu określić parametry maszyny wirtualnej: liczbę rdzeni oraz rozmiar RAM. Wszystkie obrazy mają ten sam rozmiar dysku - 10GB. W przypadku potrzeby dodatkowej przestrzeni dyskowej patrz: Dołączanie wolumenów dyskowych. Wybór parametrów maszyny jest informacją, która zostanie wykorzystana do dopasowania najmniejszego szablonu (ang. flavor), spełniającego te wymagania. Oznacza to, że uruchomiona w rzeczywistości maszyna może mieć nieco większe parametry niż te wyspecyfikowane w formularzu. Parametry dobranego szablonu można zobaczyć w niebieskim polu . W tym przypadku jest to maszyna z pojedynczym rdzeniem wyposażona w 1GB RAM. Komunikat  świadczy o niemożności dopasowania szablonu i należy zmniejszyć parametry podane w formularzu.

W tym formularzu można również wybrać klucz SSH (dodany w sposób opisany powyżej) o ile posiadamy więcej niż jeden klucz zarejestrowany w systemie. Aby rozpocząć uruchamianie maszyny należy kliknąć "Start". Spowoduje to powrót do głównego ekranu, na którym uwidoczniona zostanie stworzona maszyna.

Zielony status "active" oznacza, że maszyna jest gotowa do użycia. Pole "Charge" jest orientacyjną informacją dla użytkownika nt. ilości zasobów wykorzystanych przez daną wirtualna maszynę. 

Dostęp sieciowy

Jak zalogować się na utworzoną maszynę?

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej dostępne jest przekierowanie jej portu ssh umożliwiając zalogowanie się poprzez klienta ssh wykorzystując klucz publiczny opisany wcześniej. Aby skorzystać z tego mechanizmu należy użyć pomocy kontekstowej "SSH help" jak na poniższym obrazku. W dymku można odszukać publiczny adres IP oraz numer portu (podany po opcji "-p").

Należy zwrócić uwagę na konieczność zamiany ciągu znaków {login} na prawidłową nazwę użytkownika, która różni się w zależności od uruchamianego szablonu (dystrybucji systemu linux) według poniższej tabeli:

Nazwa szablonu

prawidłowa nazwa konta

Cyfronet CentOS

centos

Cyfronet Ubuntu

ubuntu

Cyfronet Debiandebian

W pierwszej chwili po uruchomieniu maszyny próba zalogowania SSH może skutkować komunikatem "connection refused". Zazwyczaj oznacza to, że trwa proces generowania kluczy dla serwera SSH i problem ustępuje po kilkudziesięciu sekundach. Jeśli w ciągu 5 minut problem nie ustąpi należy tę sytuację zgłosić na Helpdesk PLGrid.

Po zalogowaniu, korzystając z polecenia sudo, można uzyskać uprawnienia administratora maszyny.

Dostęp poprzez VPN

Uruchomienie tunelu do usługi Cloud 2.0 pozwala na komunikację z maszyną używając jej interfejsu w sieci prywatnej. Szczegółowa instrukcja konfiguracji połączenia VPN jest opisana tutaj.

Tworzenie przekierowań portów

Porty maszyny wirtualnej można udostępnić publicznie za pomocą mechanizmu tworzenia przekierowań. W tym celu należy z listy "Actions" dostępnej przy wybranej maszynie, wybrać ikonę "Edit external interfaces..." .  Nastepnie w formatce wskazać nazwę przekierowania, numer portu oraz protokół TCP bądź UDP. Przekierowanie jest utworzone po naciśnięciu przycisku "+Add external interface". Parametry aktywnych przekierowań uwidocznione są w górnej części formatki.

Tworzenie przekierowań http/https

W przypadku stworzenia przekierowania z protokołem aplikacyjnym HTTP/HTTPS uaktywniona zostanie nazwa w domenie cloud.plgrid.pl umożliwiająca połączenie się z serwerem http działającym na wirtualnej maszynie np. myapp-112.cloud.plgrid.pl. Nazwę tą można odszukać w interfejsie do zarządzania tworzeniem przekierowań. Może ona zostać zmieniona na wniosek właściciela maszyny skierowany przez Helpdesk PLGrid.

Zapisywanie

Jedną z ważniejszych funkcjonalności chmury jest możliwość szybkiego zapisania aktualnego stanu maszyny wirtualnej. Uzyskany w ten sposób obraz może zostać następnie uruchomiony w dowolnym momencie. Umożliwia to np. łatwe przywrócenie stanu maszyny po modyfikacjach/eksperymentalnych zmianach, czy też utworzenie bazowego obrazu z określonym zestawem preinstalowanego oprogramowania które następnie może być bazą do dalszych rozszerzeń lub wprost używane do tworzenia wielu instancji (np. wirtualnego klustra).

Obecna platforma umożliwia zapis maszyny bez jej wyłączania. W tym celu należy w sekcji "Actions" wybrać akcję "Save as" (napis pojawi się po wskazaniu kursorem danej ikonki) :

Kliknięcie w/w ikonki spowoduje pojawienie się formularza:

Umożliwia ona określenie nazwy i opisu zapisywanego szablonu. Wartości tych pól mogą być dowolne gdyż jest to jedynie informacja mówiąca o zawartości szablonu. Opcjonalnie istnieje możliwość określenia parametrów wymaganych przez obraz, które zostaną użyte jako domyślnie przy próbie uruchomienia obrazu. Po wypełnieniu pól wybieramy opcję "Save". Spowoduje to powrót do głównego ekranu, na którym pojawi się informacja o procesie zapisu maszny.

Jak widać powyżej - poza informacją o zapisie obrazu w sekcji "Owned Instance Templates" zmienił się także status samej maszyny z "running" na "saving", co jest informacją o trwającym procesie. Po zakończeniu zapisu dopisek "saving" dla obrazu znika, a maszyna zmienia status ponownie na "running".

Uruchamianie zapisanej maszyny

W celu uruchomienia maszyny z zapisanego obrazu należy wybrać właściwy obraz z listy "Owned Instance Templates" i uruchomić zielonym trójkątem. Pojawi się formularz w którym można zaproponować parametry wirtualnej maszyny. Maszyna jest uruchamiana w ramach zespołu, w którym została zapisana (stąd brak możliwości wyboru zespołu).

Dołączanie wolumenów dyskowych 

W przypadku maszyn, które potrzebują dodatkowej przestrzeni dyskowej możliwe jest dołączenie osobnego urządzenia blokowego. W tym celu należy utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk PLGrid, podając w treści niezbędne informacje, tj. rozmiar wolumenu w GB, adres IP maszyny, do której ma być podłączony oraz identyfikator zgłoszenia w Helpdesku o aktywację zespołu w chmurze. O podłączeniu wolumenu Użytkownik zostanie powiadomiony w odpowiedzi na to zgłoszenie wraz z informacją o identyfikatorze tzw. urządzenia blokowego, pod którym wolumen jest widoczny w systemie operacyjnym maszyny np. /dev/vdc. Poprawność dołączenia można sprawdzić poleceniem fdisk.

Dołączona przestrzeń wymaga sformatowania. Można w tym celu użyć polecenia np. sudo mkfs.ext4 /dev/vdc, które stworzy partycję typu Extended w wersji 4. W celu uzyskania dostępu przestrzeń trzeba zamontować używając polecenia mount.

Bezpowrotne usuwanie maszyn

Kiedy maszyna przestaje być już potrzebna, bardzo ważnym krokiem jest jej usunięcie. Dzięki temu unikamy marnowania zasobów, które są przez nią wykorzystywane. W celu zatrzymania maszyny należy, podobnie jak przy zapisie, wybrać odpowiednią akcję.

Spowoduje to wyświetlenie okienka z prośbą o potwierdzenie operacji:

Po potwierdzeniu - maszyna zostanie bezpowrotnie usunięta wraz z całą zawartością jej lokalnego dysku. Uwaga - nie ma możliwości cofnięcia powyższej operacji - maszyna nie jest zatrzymywana lecz usuwana - stąd przed wykonaniem powyższej operacji zalecamy zapisanie maszyny - o ile nie mamy pewności, że nie będzie już nam potrzebna w przyszłości. Po usunięciu maszyna zniknie z listy:

API dla programistów

Usługa Cloud 2.0 oferuje API umożliwiające wykonywanie operacji dostępnych w GUI za pośrednictwem odwołań do interfejsu programistycznego. Więcej informacji nt. API jest dostępnych po zalogowaniu do GUI pod adresem https://cloud.plgrid.pl/help/api

 

  • No labels