Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

Pod adresem https://bdp.plgrid.pl znajduje się Baza Danych Projektowych (BDP) – portal internetowy mający na celu udostępnienie użytkownikom PL-Grid bazy danych numerycznych (rezultaty symulacji) oraz eksperymentalnych (wyniki pomiarów) uzyskanych podczas koordynacji europejskich projektów skoncentrowanych na badaniu oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną w przepływach około- i naddźwiękowych.

Jednym z głównych źródeł hałasu aerodynamicznego występującym powszechnie w aeronautyce są fale uderzeniowe. Niestacjonarne zachowanie fal uderzeniowych oraz ich wpływ na warstwę przyścienną i oderwanie generuje silne impulsy akustyczne, które odbierane są przez ucho ludzkie jako hałas. W europejskiej przestrzeni badawczej realizowane są projekty naukowe skoncentrowane na analizie zachowania fal uderzeniowych i ich kontroli, takie jak: EUROSHOCK, EUROSHOCK II, UFAST, czy TFAST. W ich wyniku powstaje ogrom danych zarówno eksperymentalnych, jak i numerycznych, niezmiernie pomocnych badaczom przy tworzeniu i weryfikacji nowych modeli teoretycznych i zrozumieniu podstaw fizycznych zjawiska. Niestety, ich dostępność jest zazwyczaj ograniczona do wąskiego grona uczestników konsorcjum projektu.

Głównym celem uruchomienia nowej usługi dziedzinowej składowania i udostępniania wyników europejskich projektów badawczych Baza Danych Projektowych (BDP) jest umożliwienie badaczom uzyskania dostępu do wartościowych danych dotyczących badań eksperymentalnych i numerycznych oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną (również niestacjonarnego) w zastosowaniach aeronautycznych w Europie. Jest to pierwsza usługa tego rodzaju, która pozwoliłaby zarówno polskim naukowcom, jak i innym wykorzystać uzyskane wyniki projektów bezpośrednio w ich pracach badawczych.

Aktywowanie usługi

W celu uzyskania dostępu do Bazy Danych Projektowych (BDP) należy:

1. posiadać aktywne konto w portalu PL-Grid (zakładanie konta w portalu PL-Grid)

2. zalogować się do portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl)

3. przejść do Katalogu Aplikacji i Usług (https://aplikacje.plgrid.pl/)

4. wyszukać usługę Baza Danych Projektowych i kliknąć w link "Aplikuj"

5. podać krótką motywację

Po weryfikacji zgłoszenia ekspert dziedzinowy podejmie decyzję o przyznaniu dostępu lub odrzuceniu wniosku. Korzystanie z BDP jest intuicyjne. Wystarczy zalogować się na stronie https://bdp.plgrid.pl wykorzystując login i hasło dostępowe do portalu PL-Grid, przejść do zakładki Projekty i rozpocząć transfer plików powiązanych z wybranym z listy projektem europejskim. Obecnie informacje pogrupowane są w paczki zawierające osobno publikacje książkowe i dane numeryczne z dołączonych nośników DVD.

Pierwsze kroki

Jako pierwszy do Bazy Danych Projektowych (BDP) dodany został projekt o akronimie UFAST (Unsteady Effects of Shock-Wave Induced Separation) koordynowany przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w latach 2005 – 2009 i zrzeszający 18 partnerów. Udostępnione zostało podsumowanie głównych osiągnięć projektu w formie publikacji książkowej: P. Doerffer, „UFAST Experiments Data Bank”, Wydawnictwo IMP PAN, 2009, posiadającej nośnik DVD zawierający szczegółowy opis oraz dane numeryczne pochodzące ze wszystkich badań eksperymentalnych niestacjonarnego zachowania fali uderzeniowej przeprowadzonych w projekcie UFAST. Dodatkowo udostępniono publikację książkową zawierającą porównanie danych eksperymentalnych oraz wyników symulacji numerycznych uzyskanych w projekcie UFAST przez wszystkich partnerów konsorcjum.

Zaawansowane użycie

Planowany rozwój usługi Baza Danych Projektowych (BDP) będzie opierał się na dołączaniu kolejnych europejskich projektów badawczych. Po uzyskaniu zgody konsorcjum planowane jest uzupełnienie BDP o wyniki obecnie koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk projektu o akronimie TFAST (Transition Location Effect on Shock-Wave Boundary Layer Interaction).

Gdzie szukać dalszych informacji?

Prosimy zapytania kierować poprzez system pomocy projektu PL-Grid (https://helpdesk.plgrid.pl, kolejka "aeroakustyka”) lub e-mailem na adres: aeroakustyka@helpdesk.plgrid.pl.

  • No labels